Kimler Online

Şu anda 80 ziyaretçi çevrimiçi

 

“Üretilen fikirlerin projeye dökülmesi çok önemli”
(0 - CDAJAXVOTE_VOTE_COUNT)

2010 yılından bu yana yürütmüş olduğu toplam beş adet mali destek programı kapsamında sanayide üretim yapan toplam 281 özel kurum ve kuruluşa toplamda 45,8 milyon Türk Lirası karşılıksız mali destek sağlayan Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA), destekle beraber 16 firma üretim hayatlarında ilk defa ihracat yapmaya başlamış, destek alan tüm firmaların ihracatında ortalama %135 artış meydana geldi. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) Genel Sekreteri Mustafa Ayhan gazetemiz adına sorularımızı cevaplandırdı.


- MARKA’nın görev sahası olan Doğu Marmara Bölgesi sanayisinin genel görünümünü kısaca değerlendirebilir misiniz?
Doğu Marmara Bölgesi 3,62 milyon kişinin, yani Türkiye nüfusunun %4,6’sının yaşadığı, ülkedeki 26 istatistiki bölgeden birisidir. Doğu Marmara’yı diğer bölgelerden ayıran pek çok niteliğin yanı sıra temel özelliği üretimin ve ihracatın burada yığınlaşmış olmasıdır denilebilir. 2015 yılında Türkiye’de üretilen toplam ihracatın %6,8’ine denk gelen 9,77 milyar $ Doğu Marmara Bölgesi’nden gerçekleşmiştir. Bölgenin bu yönü giderek de pekişmektedir. 2009 yılına göre 2015 yılı ülke ihracatı 1,41 kat artarken; Doğu Marmara Bölgesi ihracatı 1,51 kat artmış, yani ülkedeki payını da arttırma eğilimini sürdürmüştür. İstanbul Sanayi Odası tarafından her yıl yapılan ilk 500 firma sıralamasına Doğu Marmara Bölgesi 2014’te 133 firma ile dâhil olmuş, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin ilk 1000 İhracatçı Firma sıralamasında ise 139 firma ile ilk sıralardaki yerini korumuştur. Sanayi sektörlerinde ülkedeki ve hatta uluslararası tedarik zincirindeki yeri yadsınamaz olan Doğu Marmara Bölgesi, artık ileri teknoloji ihtiva eden sektörlerde önemini de geliştirmekte, sektörel ihtisaslaşma daha da belirginleşmektedir. Ajansımızca koordine edilen Akıllı İhtisaslaşma çalışmaları kapsamında bölgede Makine İmalat, Otomotiv Ana ve Yan Sanayi ve Elektrikli Makine başlıca olmak üzere; kimya ve ilaç, demir-çelik, metal ürünleri, lojistik, gıda, orman ürünleri, elektronik, plastik ve kauçuk, turizm, gemi inşa, cam ve kâğıt sanayi Doğu Marmara sanayi kompozisyonunun önemli kısmını teşkil etmektedir.Tüm bu sektörlerde ar-ge ve yenilikçilik düzeyini arttırarak hem orta gelir tuzağından çıkışı hızlandırmak, hem dış ticaret açığını ortadan kaldırmak, hem de yüksek katma değerli üretimi gerçekleştirmek gerekmektedir. Doğu Marmara Bölgesi’nin 2023 yılı 75 milyar Dolar ihracat hedefi ve Türkiye Vergi Geliri içindeki payının %18’e çıkması hedefi Doğu Marmara sanayisinin ar-ge ve yenilikçilik düzeyini arttırmakla mümkün olabilecektir.- Doğu Marmara Kalkınma Ajansı, kuruluşundan bu yana sanayiye ne çeşit destekler verdi, bu destekler sayesinde firmaların ve bölgenin kalkınmasına yönelik ne gibi kazanımlar elde edildi? 
Ajansımızın sorumluluğunda bulunan Doğu Marmara bölgesinde sanayi üretimi çok önemli ve lokomotif bir yer tutmaktadır. Bu gerçekten hareketle ajansımız kurulduğu günden bu yana sanayiye çok çeşitli destekler vermiş ve her sanayi kolunda yapılan çalışmaların bilfiil içinde bulunmuştur. Ajansımız 2010 yılından bu yana yürütmüş olduğu toplam beş adet mali destek programı kapsamında sanayide üretim yapan toplam 281 özel kurum ve kuruluşa toplamda 45,8 milyon Türk Lirası karşılıksız mali destek sağlamıştır. Sağlanan bu mali destekle beraber toplamda 154,3 milyon TL’lik bir yatırım gerçekleşmiş olup, yaklaşık 2.750 doğrudan istihdam artışı sağlanmıştır. Bu rakamın %10’undan fazlasına tekabül eden 340 beyaz yakalı nitelikli iş gücü istihdamı sağlanmıştır. Ajans desteklerinin önemi firmaların yaptığı ihracat rakamlarında bir kez daha ortaya çıkmaktadır. Destekle beraber 16 firma üretim hayatlarında ilk defa ihracat yapmaya başlamış, destek alan tüm firmaların ihracatında ortalama %135 artış meydana gelmiştir. Ajansımız destekleri proje bazında verildiğinden ve yakın takibi yapıldığından ajansımızdan destek alan firmalarda ciddi bir proje kültürü edinilmiş, diğer kurum ve kuruluşlara %60’lara varan ölçülerde tekrar proje yazımı olmuştur.  3- Türkiye’nin üretim üssü olan Doğu Marmara Bölgesi’nde katma değeri yüksek üretime geçişin hızlanmasına yönelik MARKA’nın bir stratejisinden bahseder misiniz? Ajansımız öncelikle KOBİ’lerin katma değeri yüksek ürünler üretmesini sağlamak için makine imalat sektöründe orta ve yüksek teknoloji makine imalatını öngören projelerine destek sağlamaktadır. Buna ilaveten KOBİ’lerin bu anlamda önünü açacak ve ortak kullanımlarına yönelik tasarım, mükemmeliyet, test, kalibrasyon merkezleri kurulmasına yönelik özellikle OSB’ler ve teknoparkların projelerini de desteklemektedir.KOBİ’lere yönelik olarak verilen destekler dışında kar maçı gütmeyen kurumlara yönelik Güdümlü Proje Desteği verilmektedir. Güdümlü Proje Desteği, bölgesel gelişmenin hızlandırılması, bölgenin rekabet edebilirliğinin güçlendirilmesi ve bölgedeki iş ortamının iyileştirilmesi açısından önem taşıyan projelerin konusu ve koşullarının Ajans öncülüğünde ve yönlendirmesinde belirlenmesi ve sonrasında Ajans tarafından desteklenerek gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü bir destek türüdür. Ajansımız bu destek mekanizmasını oldukça etkin kullanan ajanslardan biridir. Bu destek mekanizması ile ajansımız tarafından bölgemizde yer alan üniversitelere, Sanayi ve Ticaret Odalarına, OSB’lere, teknoparklara katma değeri yüksek ürünler ve hizmetler geliştirilmesine yönelik destekler vermektedir. Ajans güdümlü proje desteği kapsamında yürütülen projeler aşağıda yer almaktadır;1. Kocaeli Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen 1,4 milyon bütçeli “Troponin I ve CK-MB Tanı Kitlerinin Üretilmesi” projesinde koroner arter hastalıklarının tanısında kullanılmak üzere yurtdışından ithal edilen Troponin I ve CK-MB kitlerinin Doğu Marmara’da üretilmesini sağlamak ve iç piyasada satışını gerçekleştirmek amaçlanmaktadır.2. TÜBİTAK tarafından başvurusu yapılan “Tüm devre tasarım ve eğitim merkezi” projesine ise ajansımız 3 Milyon TL tutarında destek verilmiştir. Tüm devre tasarım ve üretiminin bölgedeki üniversite ve sanayi kuruluşlarında yaygınlaşması, Bölgedeki üniversite ve sanayi kuruluşlarında yenilikçiliğin tetiklenmesi, işbirliği ve koordinasyonu gerçekleştirilerek ülkemizin tüm devre tasarım ve üretimi konularında teknolojik bağımsızlığa kavuşması amaçlanmaktadır.3. Ajansımızın 2,4 milyon destek sağladığı 3,2 milyon bütçeli “Düzce Üniversitesi Tasarım ve Prototipleme Merkezi” projesi ile üniversitelerde, kamu kuruluşlarında ve sanayide çalışan araştırmacılar için modern test ve analiz cihazlarının yer aldığı bir bilimsel araştırma, eğitim ve ölçüm merkezi oluşturmak amaçlanmaktadır.4. TOSB Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi tarafından başvurusu yapılan “Araç ve Aksam Parçaları Dayanım/Ömür/Performans Test Laboratuvarı” projesine 3 Milyon TL destek verilmiştir. Bu proje ile otomotiv sanayinde özgün teknoloji ve katma değeri yüksek ürünlerin geliştirilmesine esas teşkil edecek tasarım doğrulama testleri yapılabilir hale gelecek ve otomotiv sanayiinin bu alandaki dışa bağımlılığı minimum düzeye inecektir.5. Saksılı Süs Bitkileri Üreticileri Derneği tarafında sunulan ve ajansımızın 3 milyon destek sağladığı toplam 4 milyon bütçeli “Süs Bitkileri Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi” projesi ile Doğu Marmara genelinde yetiştirilen süs bitkilerinin test ve analizi için uluslararası standartlara uygun altyapının oluşturulması, ortak makine parkurunun kurulması, uluslararası standartların erişimine katkı sağlanması ile ürün kalitesinin artırılması, sektörün bitki kalitesini uluslararası seviyesine ulaştırılması ve ortak pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır.
-MARKA’nın desteklerinden faydalanmak isteyen sanayi kurum ve kuruluşlarının izlemesi gereken yöntem, dikkat etmesi gereken hususlar nelerdir?
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı mali destek programları her yıl Doğu Marmara Bölge Planında belirlenen öncelikler doğrultusunda ilan edilmektedir. İlan edilen mali destek programı rehberinde belirlenen öncelikler doğrultusunda KOBİ’lere destek verilebilmektedir. Ajansımızdan destek almak isteyen KOBİ’lerin öncelikle Kocaeli, Sakarya, Bolu, Düzce ve Yalova illerinde faaliyet gösteriyor olmaları gerekmektedir. Bölgemizde faaliyet gösteren KOBİ’ler mali destek programı rehberinde belirlenen önceliklerle uyumlu proje fikirlerini maliyet etkinliğini gözeterek, proje döngüsü yönetimi mantığı içerisinde hazırlayarak ajansa sunabilirler. Mali destek programı rehberinde belirtilen son başvuru tarihinden önce ajansa sunulan proje dosyaları, bağımsız değerlendiricilerle değerlendirilerek başarılı bulunan projelere destek olunmaktadır. Bu kapsamda yardım almak isteyen KOBİ’lerimiz ajansımızın sorumluluk alanına giren illerde faaliyet gösteren “Yatırım Destek Ofisi” ve merkez binamızda çalışmalarını yürüten “Proje Uygulama Birimi” ile de temasa geçerek her türlü konuda yardım alabilirler.

-Doğu Marmara Bölgesi illeri bazında hangi sektörlerin ve alanların ne gibi potansiyelleri mevcuttur? MARKA önümüzdeki süreçte bu potansiyellerin geliştirilmesine yönelik ne gibi çalışmalar yapmayı planlamaktadır?
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı olarak 5449 sayılı kuruluş kanunumuz çerçevesinde bize çeşitli görev ve sorumluluklar tevdi edilmiştir. İlgili kanun “5. Madde g bendinde” Ajansların görev ve sorumlulukları arasında “Bölgenin kaynak ve olanaklarını tespit etmeye, ekonomik ve sosyal gelişmeyi hızlandırmaya ve rekabet gücünü artırmaya yönelik araştırmalar yapmak, yaptırmak, başka kişi, kurum ve kuruluşların yaptığı araştırmaları desteklemek” olarak belirtilmiştir. Bölgenin sosyo-ekonomik kalkınmasını mekânsal olarak tanımlayabilmek, kalkınma sürecini stratejik olarak planlayabilmek amacıyla, ulusal plan ve programlarla uyumlu olarak kuruluşundan bu yana 2010-2013 ve 2014-2023 olmak üzere iki dönem Doğu Marmara Bölge Planı hazırlanmıştır. Hâlihazırda uygulama döneminde olan 2014-2023 Doğu Marmara Bölge Planında Bölgemiz için farklı bir planlama yaklaşımı belirlenmiştir. Ülkemizin modeli gibi farklı karakteristikte 5 ili bünyesinde barındıran bölgemiz için il sınırlarından bağımsız, global, çevre ve dinamik olmak üzere üç alt bölge bazında tanılama ve amaç ve araçlar ve eylemler tasarlanmıştır. Üç alt bölgede illerin kesişim alanları doğrultusunda öne çıkan sektörleri belirtmek gerekirse;Kocaeli’de Bilişim, Kimya, Makine İmalat, Otomotiv Ana Ve Yan Sanayi, Demir-Çelik,  Lojistik, Gemi İnşa, Gıda-İçecek, Tarıma Dayalı Sanayi, Ve Doğa-Deniz-Kum-Güneş Turizmi Sakarya’da Makine İmalat, Ulaşım Araçları Ana Ve Yan Sanayi, Lojistik, Orman Ürünleri İmalatı Demir Dışı Metaller Ve Metal Ürünler İmalatı, Fidancılık, Tarıma Dayalı Sanayi Doğa, Spor, Kültür Ve Sağlık Turizmi Düzce’de: Cam, Tarım ve Süs Bitkiciliği, İlaç Sanayii, Makine İmalat, Elektrikli Makine ve Ekipman, Orman Ürünleri ve Kağıt, Tarıma Dayalı Sanayi, Arıcılık ve Balıkçılık, Organik Tarım, Demir-Çelik Bolu’da: Orman Ürünleri İmalatı, Elektrikli Makine Ve Ekipman, Gıda Sanayi Tekstil Ve Deri Sanayi, Tarıma Dayalı SanayiYalova’da: Süs Bitkiciliği (Kesme Çiçek), Gemi İnşa Sanayii, Kağıt Mamulleri, Kimya (Kompozit), Termal/ Medikal/Doğa Turizmi ve Rüzgar enerjisi,illerimizin rekabetçi üstünlük gösterdikleri ve  ihtisaslaşmaları gereken üst sektör grupları olarak öne çıkmaktadır.MARKA, tüm bölge paydaşlarına hitap eden ve hâlihazırda yürürlükte olan “2014-2023 Bölge Planı” çerçevesinde tanımlı eylemleri harekete geçirmek ve rekabetçi üstünlük gösteren alanlarda, potansiyelimiz ölçüsünde illerimizi desteklemek çabası içerisindedir. Bu referansla kısa-orta ve uzun vadeli belirlenen eylemlerin hayata geçirilmesi, koordine edilmesi için eylem planı çalışmalarını yürütmekteyiz. Ayrıca Ajansın kendi payına düşen sorumlulukların tanımlanması ve hayata geçirilmesi adına 2015-2020 Kurumsal Stratejik  Planı hazırlanmış olup uygulanmaktadır.  Hâlihazırda, illerimizin rekabete dayalı üstünlükleri açığa çıkarmak/ pekiştirmek adına destek enstrümanlarını (Güdümlü, Mali, Teknik, Doğrudan Faaliyet Destekleri) kullanmakta ve kullanmaya devam etmektedir. Ayrıca MARKA Sürekli Eğitim Merkezi (MARKASEM) ile başarının olmazsa olmaz faktörü olan insan kaynağını ve onun katkısını perçinlemek adına eğitim programları düzenlemektedir. Yukarıda tamamı olmazsa da, özet olarak belirtmeye çalışıldığı üzere tüm enerjimiz, potansiyelimiz ve kaynağımız ile bölgemiz dinamiklerini harekete geçirecek stratejiler tasarlayarak bunları eyleme dönüştürme çabası içerisindeyiz.

-MARKA Genel Sekreteri olarak Sanayi Kuruluşlarına ve Sanayicilerimize, KOBİ’lere yönelik vermek istediğiniz mesajlar nelerdir?
Sanayicilerimiz fikir üretmekte oldukça maharetliler. Üretilen bu fikirlerin projeye dökülmesi çok önemli. Fikrin her yönden incelenmesi, fikri hayata geçirmek için gereken faaliyetlerin somutlaştırılması, her bir faaliyetten sorumlu kişi yada birimlerin belirlenmesi, fikrin fizibilitesinin ve bütçesinin ortaya konması gerekiyor. Tüm bu aşamalardan sonra bir fikir ancak ayakları yere sağlam basan ve uygulanabilir bir projeye dönüşebilir. Fikirler projeye dönüştükten sonra da sanayicilerimiz devlet desteklerine başvurmaktan hiç çekinmesinler. Son dönemde ajanslar ile beraber destek mekanizmaları çok şeffaf ve hesap verilebilir duruma gelmiştir. En güzel fikirler yarışmakta ve ülkemize en çok katkı sağlayacak projeler devlet desteği ile ödüllendirilmektedir. Bürokratik süreçler ve işlemler oldukça hızlandırılmış ve ajanslarda nitelikli ve teknik kapasitesi yüksek personeller istihdam edilmiştir.

 

 

 

 

Tüm Ayrıntılarıyla Yeni Patent Kanunu

adres_kitap

Patentle Kazanmak Kitabı ÇIKTI!