Kimler Online

Şu anda 38 ziyaretçi çevrimiçi

Anket TSE

Hangi Ürün Belgelendirme Hizmetlerinden Faydalandınız
 

 

ANIT AĞAÇLAR VE KORUNMASI
(0 - CDAJAXVOTE_VOTE_COUNT)

Gayrimenkul Hukuku Enstitüsü Başkanı Av. Ali Yüksel'in "Anıt Ağaçlar ve Korunması" başlıklı yazısı...

ANIT AĞAÇLAR VE KORUNMASI

Kavram:

Kentlerin ve Kent dışı alanlarda var olan ağaç varlıkları ‘’ peyzaj değeri’’ varsa, tabiat alanı ya da doğal Sit alanı olarak korunmaktadır. Bu koruma kaynağını Anayasa, Milletlerarası Anlaşmalar ve İç kanunlarımız ile olmaktadır. Bu anlamda Orman Kanunu; 2863 Sayılı KTVK ; 2863 Sayılı İmar Kanunu, 644 Sayılı Kanun Hakkında Kararname, Çevre Kanunu, Milli Parklar Kanunu gibi birçok kanun yeşili ve tabiatı korumak amacıyla çıkarılmış ve uygulanmaktadır.

Tabiat Varlıkları kanundaki tanımı ile  ‘’Tabiat varlıkları; jeolojik devirlerle, tarih öncesi ve tarihi devirlere ait olup ender bulunmaları veya özellikleri ve güzellikleri bakımından korunması gerekli, yer üstünde, yer altında veya su altında bulunan değerlerdir. ‘’ olarak tanımlanmakta; Sit Alanları ise;       ‘’tarih öncesinden günümüze kadar gelen çeşitli medeniyetlerin ürünü olup, yaşadıkları devirlerin sosyal, ekonomik, mimari ve benzeri özelliklerini yansıtan kent ve kent kalıntıları, kültür varlıklarının yoğun olarak bulunduğu sosyal yaşama konu olmuş veya önemli tarihi hadiselerin cereyan ettiği yerler ve tespiti yapılmış tabiat özellikleri ile korunması gerekli alanlardır. ‘’

Unesco, Doğal Sitlerle ilgili olarak ‘’Doğal özellikler içeren fiziki veya biyolojik oluşumlar, estetik veya bilim alanında üstün evrensel değere sahip özellikleri olan oluşumlar, Jeolojik veya fizyografik oluşumlar, tam olarak belirlenmiş tehlike altındaki bitki veya hayvan türlerinin habitatını oluşturduğu bilim ve muhafaza bakımından üstün evrensel değere sahip özellikleri olan, Doğal alanlar veya tam olarak belirlenmiş doğal alanların oluşturduğu bilim, muhafaza ve doğal güzellik bakımından üstün evrensel değere sahip özellikleri olan alanlar’’ın korunması gerektiğini kabul etmiştir.  Üyesi bulunduğumuz ICOMOS ‘korunmaya değer doğal oluşumlara, anıtlara ve sitlere “Dünya Mirası” statüsü tanınmaktadır. Uluslararası Doğayı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) uzmanlarının başvuruları değerlendirmesi sonunda tamamlanan bir işlem dizisinden sonra aday varlıklar Dünya Miras Komitesinin kararı doğrultusunda bu statüyü kazanmaktadır.’’ Dünya Mirası, dünyadaki tarihsel, kültürel ya da özelliği olan yerel değerleri kültür veya doğal açıdan Dünya Mirası sayılması demektir.

Anıt Ağaç Kavramı:

Tabiat Varlığı veya Sit tanımına girmeyen, ama yaşatılmasında korunmasında şehircilik, tabiat varlığı toplum kültürü ve inanışı, önemli olaylara tanıklık eden, ya da tür  yahut peyzaj bakımından korunması gerekli ‘’ ağaç’’lar da kanun tarafından koruma altına alınmıştır.  Bu çerçevede Doğal korunması gerekli alanlar yanında tek bir ağaç dahi bu anlamda Dünya Mirası olabilecektir.

 

Yönetmelik Ne diyor?

Anıt Ağaçlar 2863 Sayılı Kanunda yapılan değişiklik ve buna dayalı yönetmelikle hukukumuzda koruma altına alınmıştır. Yönetmelikte son değişiklik 27.10.2017 de getirilmiş ve tanım daha netleşmiştir: ‘’-Yaş, çap, boy ve form itibariyle kendi türünün alışılmış ölçüleri üzerinde boyutlara sahip olan kuşaklar arasında bağ kurabilecek uzunlukta doğal ömre sahip olan,

-Yöre kültüründe olumlu veya olumsuz, gerçek veya hayal ürünü, mistik veya folklorik bir öyküye sahip olan,

-Yöresel veya ulusal tarihte kimi olaylar ile özdeş hale gelen ve onlara tanıklık eden,

-Tabiat tarihi ve biyolojik özellikleri itibariyle türün yayılışı bakımından en kuzey ve en güney veya ekstrem muhitlerde yaşayan fertleri.”

 

Tescil ve Tebligat:

Bu çerçevede; sit alanları ve anıt ağaçlar hakkında alınan kurul yada komisyon kararlarının maliklerine tebliğ edilmesi hükmü getirilmiştir. Bu kanun ve yönetmelikler üyesi olduğumuz BM Unesco kararlarına   da uygundur… Anıt ağaçların doğa, peyzaj veya kültürel, dinsel anlamları ve önemleri olduğu için bu hüküm aslında bir çok anıt ağacın yok olmasından sonra geç konulmuş bir hükümdür ancak, geç de olsa önemli bir koruma kuralı olarak yerini almıştır. Bu konuda hak sahiplerinin haberi olmadan yapılan bu işlemlerin sadece bakanlıkta ya da komisyonda askıya çıkması ile yetinilmemesi çok önemli bir kural olarak konmuştur. Yönetmelik ‘’  Anıt ağaçlar ile korunma alanlarının bulunduğu taşınmazlara yönelik tescil kararları, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca maliklere tebliğ edilir. Malikleri idarece tespit edilemeyenlerin tescil kararları, Resmî Gazete’de yayımlanır ve Bakanlığın internet sayfasında bir ay süreyle duyurulur. Anıt ağaçlar hariç, tabiat varlıklarının ve doğal sit alanlarının tescil kararları, Resmî Gazete’de yayımlanır ve Bakanlığın internet sayfasında bir ay süreyle duyurulur.’’ Şeklinde kural getirerek, anıt ağaçların bulunduğu taşınmaz sahiplerinin ve idari makamların bu şekilde haberdar edilmeleri, ilanla yetinmeyip tescil kararının tebligat hükmüne göre tebliğ edilmesi mecburiyeti bu alanda çok önemli bir hak kaybını engelleyen hüküm olarak yer almıştır.

Anıt ağaçlar da; diğer korunması gerekli kültür ve tabiat varlıkları gibi, imar planlarında korunacaklardır. ,

Hak sahibi ve ilgililerin dava açma hakkı tebligatın yapılması ile eğer yapılamamışsa o zaman ilan edilerek doğmakta ve süresi başlamaktadır. Burada sürenin İYUK. Hükmünce 60 gün olduğunu belirtmek gerekir.

 

 

 

Tüm Ayrıntılarıyla Yeni Patent Kanunu

adres_kitap

Patentle Kazanmak Kitabı ÇIKTI!